Trang chủ
 
Kế hoạch về công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2015-2016


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

_________

Số: 150A/KH-ĐHAG

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

__________________

An Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2015


KẾ HOẠCH

Về công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2015 - 2016

__________________________

 

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ mẫu hướng dẫn lập Kế hoạch thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo; dựa theo Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 4904/BGDĐT-TTr ngày  10/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2014-2015 đối với các sở giáo dục và đào tạo (có liên quan thanh tra các hoạt động giáo dục đại học theo phân cấp tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục);

Căn cứ Luật Tiếp công dân số: 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang (được ban hành kèm theo Quyết định số 367/2000/QĐ-UB-TC ngày 02 tháng 3 năm 2000 của UBND tỉnh An Giang);

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-ĐHAG do Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ký ngày 03/3/2009 quy định về chức năng và nhiệm vụ Phòng Thanh tra Pháp chế của Trường;

Căn cứ Nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2015-2016 của Trường Đại học An Giang;

Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra trong năm học 2014 – 2015 của Trường như sau:

Đọc thêm...
 
Kế hoạch về công tác pháp chế năm học 2015-2016

UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

_________

Số: 150B/KH-ĐHAG

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

__________________

An Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2015


KẾ HOẠCH

Về công tác pháp chế năm học 2015 - 2016

__________________________

 

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Công văn số 3450/BGDĐT-PC ngày 05 tháng 5 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập tổ chức làm công tác pháp chế; Công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 792/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 của ngành giáo dục;

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang (được ban hành kèm theo Quyết định số 367/2000/QĐ-UB-TC ngày 02 tháng 3 năm 2000 của UBND tỉnh An Giang);

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-ĐHAG do Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ký ngày 03/3/2009 quy định về chức năng và nhiệm vụ Phòng Thanh tra Pháp chế của Trường;

Căn cứ Nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2014-2015 của Trường Đại học An Giang;

Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch công tác pháp chế trong năm học 2014 – 2015 của Trường như sau:

Đọc thêm...
 
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục
Thứ ba, 26 Tháng 1 2016 03:19

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____

Số: 6293/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

   

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

năm 2016 của ngành giáo dục

_______________________

BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

        Căn cứ Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đế án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường";

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp theo Cuối»

Trang 13 / 44

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon