Trang chủ
 


 
Kế hoạch Đại học An Giang "Hội thảo khoa học cấp trường"
Thứ sáu, 06 Tháng 11 2015 17:39

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 152/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Chủ đề: "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến , giáo dục pháp luật

trong Trường Đại học An Giang"

___________________________

Nhắm hướng tới Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Đại học An Giang (20/11/2015)

Thực hiện Công văn số 2788/BTP-PBGDPL ngày 03/08/2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015 và công văn số 1411/UBND-NC ngày 03/09/2015 của UBND tỉnh An Giang vể việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 trên địa bàn tình An Giang;

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, pháp chế và tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2015-2016 của Trường Đại học An Giang;

Trường Đại học An Giang tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Trường Đại học An Giang"

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015
Thứ sáu, 06 Tháng 11 2015 17:20

Tệp đính kèm: download


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

____

Số: 1411/UBND-NC

V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện

Ngày Pháp luật năm 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

 

 

        Kính gửi:               

                           - Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

                           - Ủy ban nhân dân các huyện , thị xã, thành phố.

           Căn cứ Công văn số 2788/BTP-PBGDPL ngày 03/8/2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015; Để việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 được thực hiện thống nhất, đạt hiệu quả thiết thực; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

            Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp theo Cuối»

Trang 15 / 44

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon