Trang chủ
 
Công ước của Liên hợp quốc về Phòng chống Tham nhũng
Thứ năm, 14 Tháng 1 2016 03:09

Tệp đính kèm: download


CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC

VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Lời nói đầu

Các Quốc gia thành viên Công ước này,

Lo ngại về tính nghiêm trọng của các vấn đề cũng như những mối đe dọa do tham nhũng gây ra đối với sự ổn định và an ninh xã hội, xói mòn các thể chế và các giá trị dân chủ, các giá trị đạo đức, công lý và gây tổn hại đến sự phát triển bền vững và chế độ,

Cũng lo ngại về sự liên kết giữa tham nhũng với các loại tội phạm khác, đặc biệt là tội phạm có tổ chức và tội phạm kinh tế, kể cả tẩy rửa tiền,

Lo ngại thêm về các vụ tham nhũng liên quan đến số lượng lớn tài sản mà những tài sản này đóng một phần quan trọng nguồn lực của các quốc gia, và rằng các vụ tham nhũng này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ổn định chính trị và phát triển bền vững của các nước đó,

Đọc thêm...
 
Ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Thứ năm, 14 Tháng 1 2016 02:33

Tệp đính kèm: download


CHÍNH PHỦ

____

Số: 21/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020

CHÍNH PHỦ

___________________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21 tháng 08 năm 2006 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;
Căn cứ Nghị quyết số 27/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Tổng Thanh tra,

Đọc thêm...
 


 
Kế hoạch Đại học An Giang "Hội thảo khoa học cấp trường"
Thứ sáu, 06 Tháng 11 2015 17:39

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 152/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Chủ đề: "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến , giáo dục pháp luật

trong Trường Đại học An Giang"

___________________________

Nhắm hướng tới Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Đại học An Giang (20/11/2015)

Thực hiện Công văn số 2788/BTP-PBGDPL ngày 03/08/2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015 và công văn số 1411/UBND-NC ngày 03/09/2015 của UBND tỉnh An Giang vể việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 trên địa bàn tình An Giang;

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, pháp chế và tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2015-2016 của Trường Đại học An Giang;

Trường Đại học An Giang tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Trường Đại học An Giang"

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015
Thứ sáu, 06 Tháng 11 2015 17:20

Tệp đính kèm: download


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

____

Số: 1411/UBND-NC

V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện

Ngày Pháp luật năm 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

 

 

        Kính gửi:               

                           - Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

                           - Ủy ban nhân dân các huyện , thị xã, thành phố.

           Căn cứ Công văn số 2788/BTP-PBGDPL ngày 03/8/2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015; Để việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 được thực hiện thống nhất, đạt hiệu quả thiết thực; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

            Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Công văn hướng dẫn Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2015
Thứ sáu, 06 Tháng 11 2015 16:59

Tệp đính kèm: download


BỘ TƯ PHÁP

____

Số: 2788/BTP-PBGDPL

V/v hướng dẫn triển khai tổ chức

Ngày Pháp luật năm 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2015

 

 

  Kính gửi:               

                        - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

                        - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

                        - Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;

                        - Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

                        - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,          

Hai năm qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam – Ngày 09 tháng 11 hằng năm (gọi tắt là Ngày Pháp luật) đã được các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức đồng bộ, rộng khắp trong cả nước theo đúng nội dung, tinh thần của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngày Pháp luật đã thu hút sự tham gia tích cực, sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn xã hội; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, tại một số bộ, ngành, địa phương, việc tổ chức Ngày Pháp luật vẫn còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu, nội dung chưa đúng trọng tâm, trọng điểm, có nơi cách thức tổ chức thiếu linh hoạt, ít sáng tạo và hiệu quả chưa cao nên chưa tạo chuyển biến rõ rệt trong ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, chưa gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng với thi hành và bảo vệ pháp luật.

Đọc thêm...
 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 8 / 24

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon