Trang chủ
 
Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016
Thứ ba, 07 Tháng 6 2016 02:37

Tệp đính kèm: download


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____

Số: 2483/BGDĐT-TTr

V/v Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia

 năm 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

 

            Kính gửi:

                        - Các sở giáo dục và đào tạo;

                        - Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng;

                        - Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.

    Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngáyy/10/2016 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2016, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT(gọi là quy chế thi THPT quốc gia).

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Phổ biến nội dung Nghị định 20/2016
Thứ ba, 07 Tháng 6 2016 02:21

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

SỞ TƯ PHÁP

____

Số: 436/STP-QLXLVPHC&TDTHPL

V/v phổ biến nội dung Nghị định

20/2016/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 16 tháng 5 năm 2016              Kính gửi:

                          - Tòa án nhân dân cấp huyện;

                          - Ủy ban nhân dân cấp huyện;

                          - Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;

                          - Phòng Tư pháp cấp huyện.

    Ngày 30/03/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Nghị định này quy định về xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Kế hoạch về việc học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, giảng viên và sinh viên trong Trường ĐHAG
Thứ ba, 12 Tháng 4 2016 02:25

Tệp đính kèm: download

 

Căn cứ vào kế hoạch số: 57/KH-ĐHAG và 58/KH-ĐHAG ngày 12/4/2016 về việc tổ chức học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, giảng viên, sinh viên trong Trường như sau:

1. Đối tượng: Các viên chức, nhân viên, giảng viên trong Trường Đại học An Giang. (Xem chi tiết)

    Thời gian: Vào 02 buổi (chiều thứ Năm ngày 21/4/2016 hoặc sáng thứ Sáu 22/4/2016) với cùng nội dung học tập để viên chức, nhân viên của Trường có thể sắp sếp tham dự một buổi theo sự phân công của lãnh đạo các đơn vị.

            - Buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 11h;

            - Buổi chiều bắt đầu từ 13h30 đến 17h.

    Địa điềm: Hội trường 300A, Trường Đại học An Giang.

    Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

            - Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân;

            - Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

            - Luật Bảo hiểm Xã hội.

Đọc thêm...
 
«Bắt đầu Lùi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp theo Cuối»

Trang 15 / 47

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon