Trang chủ
 
Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2015
Thứ sáu, 06 Tháng 11 2015 16:44

Tệp đính kèm: download


BỘ TƯ PHÁP

____


Số: 1454/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

         Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, 

Đọc thêm...
 
Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam năm 2015
Thứ sáu, 06 Tháng 11 2015 16:23

Tệp đính kèm: download


BỘ TƯ PHÁP

____


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________


KẾ HOẠCH

của Bộ Tư pháp tổ chức Ngày Pháp luật

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1454/QĐ-BTP

ngày 03 tháng 8  năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_______________________________


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) gắn với tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp).

- Phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm sự gắn kết với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Đọc thêm...
 
Quyết định ban hành Nội quy Trường Đại học An Giang
Thứ tư, 09 Tháng 9 2015 02:53

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 489/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Nội quy Trường Đại học An Giang

___________________________

    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Căn cứ “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang” ban hành kèm theo Quyết định số 367/2000/QĐ.UB.TC, ngày 02/03/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 10/12/2013 của Chú tịch UBND tình An Giang về việc triển khai thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2013-2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Chính trị,

Đọc thêm...
 
Thành lập Đoàn Kiểm tra việc chấp hành Nội quy và Quy định về chế độ làm việc Trường Đại học An Giang
Thứ tư, 09 Tháng 9 2015 02:34

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 420/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đoàn Kiểm tra việc chấp hành Nội quy

và Quy định về chế độ làm việc Trường Đại học An Giang

___________________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Kế hoạch về công tác thanh tra, kiểm tra và công tác pháp chế năm học 2014-2015 của Trường Đại học An Giang;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-ĐHAG ngày 18/12/2013 ban hành Nội quy Trường Đại học An Giang của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang;

Căn cứ Quyết định số  419/QĐ-ĐHAG ngày  24/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ban hành Quy định về chế độ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang,

Đọc thêm...
 
Danh sách cb-gv tham gia góp ý dự thảo Luật Hình sự sửa đổi
Thứ hai, 07 Tháng 9 2015 08:40

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ
_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________


DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN THAM GIA GÓP Ý

DỰ THẢO LUẬT HÌNH SỰ SỬA ĐỔI

STT ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

1

Trung tâm Tin học

16

 
2 Trung tâm Nghiên cứu XHNV 09  
3 Trung tâm Ngoại ngữ 09  
4 Bô môn Hóa 09  
5 Bộ môn Sử 09  
6 Bộ môn Giáo dục tiểu học 09  
7 Bộ môn Ngữ văn 17  
8 Bộ môn Toán 19  
9 Bô môn Lý 14  
10 Bộ môn Sinh 07  
11 Bô môn Mầm non 07  
12 Bộ môn Tâm lý giáo dục 09  
13 Bộ môn Địa lý 08  
14 Phòng TTPC 04  
15 Phòng TCCT 09  
16 Khoa Văn hóa Nghệ thuật 19  
17 Khoa LLCT 21  
18 Trần Lê Đăng Phương (Khoa KT) 01  
19 Lý Đăng Thư (Khoa KT) 01  
20 Phạm Yến Nhi (Khoa KT) 01  
Tộng cộng: 194  


 
Hướng dẫn thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015
Thứ bảy, 15 Tháng 8 2015 02:19

Tệp đính kèm: download 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


_______

Số: 693/HD-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015


HƯỚNG DẪN

Thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

_____________________________

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/215 của Bộ trưởng Bô Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Quyết định số 41/06/ QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trường Bộ GD&ĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sớ giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; Công văn số 2015/DGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/04/2015 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015; Công văn số 3809/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 29/07/2015 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn quy trình tổ chức xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 và các văn bản liên quan; Bộ GD&ĐT hướng dẫn thanh tra tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 9 / 24

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon