Trang chủ
 
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục
Thứ ba, 26 Tháng 1 2016 03:19

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____

Số: 6293/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

   

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

năm 2016 của ngành giáo dục

_______________________

BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

        Căn cứ Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đế án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường";

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016
Thứ ba, 19 Tháng 1 2016 02:13

Tệp đính kèm: download


Thực hiện công văn về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành ngày 06/01/2016 như sau:

V. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và tiếp công dân (Thanh tra)

1.   Có tổ chức hoặc phân công cán bộ phụ trách thanh tra; có văn bản quy đnh chức năng, hoạt động công tác thanh tra nội bộ theo quy định tại Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.   Có chương trình, kế hoạch thanh tra năm học do thủ trưởng đơn vị phê duyệt gắn với nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

3.   Thực hiện quy trình thanh tra; xử lý sau thanh tra; thực hiện thanh tra đột xuất theo đúng quy định.

4.   Có phòng tiếp công dân, lịch tiếp công dân, sổ tiếp công dân; thực hiện các quy định về tiếp công dân;

Thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng;

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo đúng quy định; không có đơn thư tồn đọng.

5.   Tham gia đầy đủ các hội nghị, tập huấn về thanh tra.

Bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo.

Đọc thêm...
 
Công ước của Liên hợp quốc về Phòng chống Tham nhũng
Thứ năm, 14 Tháng 1 2016 03:09

Tệp đính kèm: download


CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC

VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Lời nói đầu

Các Quốc gia thành viên Công ước này,

Lo ngại về tính nghiêm trọng của các vấn đề cũng như những mối đe dọa do tham nhũng gây ra đối với sự ổn định và an ninh xã hội, xói mòn các thể chế và các giá trị dân chủ, các giá trị đạo đức, công lý và gây tổn hại đến sự phát triển bền vững và chế độ,

Cũng lo ngại về sự liên kết giữa tham nhũng với các loại tội phạm khác, đặc biệt là tội phạm có tổ chức và tội phạm kinh tế, kể cả tẩy rửa tiền,

Lo ngại thêm về các vụ tham nhũng liên quan đến số lượng lớn tài sản mà những tài sản này đóng một phần quan trọng nguồn lực của các quốc gia, và rằng các vụ tham nhũng này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ổn định chính trị và phát triển bền vững của các nước đó,

Đọc thêm...
 
«Bắt đầu Lùi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp theo Cuối»

Trang 17 / 47

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon