Trang chủ
 
Danh sách cb-gv tham gia góp ý dự thảo Luật Hình sự sửa đổi
Thứ hai, 07 Tháng 9 2015 08:40

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ
_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________


DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN THAM GIA GÓP Ý

DỰ THẢO LUẬT HÌNH SỰ SỬA ĐỔI

STT ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

1

Trung tâm Tin học

16

 
2 Trung tâm Nghiên cứu XHNV 09  
3 Trung tâm Ngoại ngữ 09  
4 Bô môn Hóa 09  
5 Bộ môn Sử 09  
6 Bộ môn Giáo dục tiểu học 09  
7 Bộ môn Ngữ văn 17  
8 Bộ môn Toán 19  
9 Bô môn Lý 14  
10 Bộ môn Sinh 07  
11 Bô môn Mầm non 07  
12 Bộ môn Tâm lý giáo dục 09  
13 Bộ môn Địa lý 08  
14 Phòng TTPC 04  
15 Phòng TCCT 09  
16 Khoa Văn hóa Nghệ thuật 19  
17 Khoa LLCT 21  
18 Trần Lê Đăng Phương (Khoa KT) 01  
19 Lý Đăng Thư (Khoa KT) 01  
20 Phạm Yến Nhi (Khoa KT) 01  
Tộng cộng: 194  


 
Hướng dẫn thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015
Thứ bảy, 15 Tháng 8 2015 02:19

Tệp đính kèm: download 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


_______

Số: 693/HD-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015


HƯỚNG DẪN

Thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

_____________________________

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/215 của Bộ trưởng Bô Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Quyết định số 41/06/ QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trường Bộ GD&ĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sớ giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; Công văn số 2015/DGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/04/2015 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015; Công văn số 3809/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 29/07/2015 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn quy trình tổ chức xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 và các văn bản liên quan; Bộ GD&ĐT hướng dẫn thanh tra tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Thứ tư, 12 Tháng 8 2015 01:02

Tệp đính kèm: download 


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________


KẾ HOẠCH

Của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân

đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1076 /QĐ-TTg

ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________________

Thực hiện Nghị quyết số 972 /NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) sau khi đã chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu bước đầu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIII (sau đây gọi là Kế hoạch), với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (sau đây gọi là Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13).

Đọc thêm...
 
«Bắt đầu Lùi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp theo Cuối»

Trang 17 / 44

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon