Trang chủ
 
Lịch thanh tra chuyên môn năm 2015
Thứ năm, 28 Tháng 5 2015 08:51

UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

           KẾ HOẠCH

Thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn

năm học 2014-2015 tại các khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu

(ban hành theo Quyết định số: 916/QĐ-ĐHAG ngày 25/5/2015 của Hiệu trưởng)

_________________________

Đoàn tiến hành thanh tra các nội dung theo Kế hoạch.

Trưởng Đoàn chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo các thành viên thực hiện nội dung thanh tra đã phân công và tổng hợp ý kiến, báo cáo kết quả và thảo luận thống nhất với đơn vị (khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu) được thanh tra.

Đề nghị các Trưởng đơn vị được thanh tra (các khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu, Bộ môn thuộc khoa) gửi Báo cáo theo đề cương đúng thời gian; thông báo cho đại diện Ban lãnh đạo khoa, bộ môn và các Trưởng hay Phó Trưởng bộ môn thuộc khoa có mặt tại văn phòng khoa, bộ môn theo lịch để làm việc với Đoàn Thanh tra; giúp cho công tác thanh tra được tiến hành nhanh gọn, hiệu quả; đồng thời cung cấp các hồ sơ liên quan các nội dung thanh tra cho Đoàn thanh tra kiểm tra và chịu trách nhiệm về nội dung đã cung cấp.

Lịch làm việc cụ thể như sau:

Thời gian (giờ, ngày) Địa điểm Nội dung công việc và đơn vị được thanh tra

Thứ Ba, 08 giờ 02/6/2015

P. TTPC Họp Đoàn TT, phân công công việc chuẩn bị công tác TT

Thứ Ba, 14 giờ 02/6/2015

VP BM GDQP BM GD Quốc phòng

Thứ Tư, 08 giờ 03/6/2015

VP BM GD Thể chất BM GDTC

Thứ Tư, 14 giờ 03/6/2015

VP K. KTCNMT K. KTCNMT (2 BM)

Thứ Năm, 08 giờ và 14 giờ (2 buổi) 04/6/2015

VP K. Nông nghiệp &TNTN VP K. Nông nghiệp&TNTN  (6 BM)

Thứ Sáu, 08 giờ 05/6/2015

VP K. VHNT K. VHNT (3 BM)

Thứ Sáu, 14 giờ 05/6/2015

VP K LLCT K LLCT (3 BM)

Thứ Ba, 08 giờ và 14 giờ (2 buổi) 09/6/2015

VP K. Sư phạm K. Sư phạm (10 BM)

Thứ Tư, 08 và 14 giờ (2 buổi) 10/6/2015

VP K Kinh tế&QTKD

K KT&QTKD (3 BM)

Thứ Năm, 14 giờ 11/6/2015

P TTPC Họp Đoàn TT thảo luận, góp ý cho dự thảo báo cáo thanh tra
12/6/2015 - 15/6/2015 P TTPC Hoàn thiện báo cáo, thông qua Đoàn TT lần cuối, trình Ban Giám hiệu


 
Kế hoạch tổ chức thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
Thứ sáu, 03 Tháng 4 2015 08:07
Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 40/KH-DHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2015


KẾ HOẠCH

Về việc tham dự cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh An Giang về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” và Thông báo số 26/TB-BTC ngày 18/11/2014 của Ban Tổ chức cuộc thi;

Thực hiện Quyết định số 580/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 của ngành giáo dục, trong đó có nhiệm vụ hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”;

Trường Đại học An Giang đã có thông báo gửi các văn bản liên quan cuộc thi đến các đơn vị vào tháng 11/2014. Đến nay số lượng tham gia của các cá nhân thuộc Trường rất ít. Do vậy, Trường ban hành Kế hoạch yêu cầu các đơn vị hưởng ứng, tham dự cuộc thi nêu trên, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cuộc thi viết nhằm phổ biến, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến đông đảo cán bộ, viên chức, sinh viên và học sinh; nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục.

2. Tham gia cuộc thi là một trong những hoạt động của công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015, cần được triển khai sâu rộng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp với sự tham gia đông đảo của các cán bộ, viên chức và sinh viên, học sinh trong toàn trường.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh An Giang
Thứ tư, 03 Tháng 12 2014 01:24

Số tư liệu: 26/TB-BTC
Ngày ban hành: 18 tháng 11 năm 2014
Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

BTC CUỘC THI VIẾT

"TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC

CHXHCN VIỆT NAM"

____

Số: 26/TB-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 18 tháng 11 năm 2014THÔNG BÁO

Về việc tổ chức và phát động

Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh An Giang

________________

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh An Giang về tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tình An Giang, Ban Tổ chức cuộc thi viết " Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" thông báo về việc tổ chức và phát động cuộc thi trên địa bàn tỉnh An Giang với nội dung như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp theo Cuối»

Trang 19 / 44

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon