Trang chủ
 
Công văn hướng dẫn Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2015
Thứ sáu, 06 Tháng 11 2015 16:59

Tệp đính kèm: download


BỘ TƯ PHÁP

____

Số: 2788/BTP-PBGDPL

V/v hướng dẫn triển khai tổ chức

Ngày Pháp luật năm 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2015

 

 

  Kính gửi:               

                        - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

                        - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

                        - Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;

                        - Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

                        - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,          

Hai năm qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam – Ngày 09 tháng 11 hằng năm (gọi tắt là Ngày Pháp luật) đã được các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức đồng bộ, rộng khắp trong cả nước theo đúng nội dung, tinh thần của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngày Pháp luật đã thu hút sự tham gia tích cực, sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn xã hội; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, tại một số bộ, ngành, địa phương, việc tổ chức Ngày Pháp luật vẫn còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu, nội dung chưa đúng trọng tâm, trọng điểm, có nơi cách thức tổ chức thiếu linh hoạt, ít sáng tạo và hiệu quả chưa cao nên chưa tạo chuyển biến rõ rệt trong ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, chưa gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng với thi hành và bảo vệ pháp luật.

Đọc thêm...
 
Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2015
Thứ sáu, 06 Tháng 11 2015 16:44

Tệp đính kèm: download


BỘ TƯ PHÁP

____


Số: 1454/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

         Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, 

Đọc thêm...
 
Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam năm 2015
Thứ sáu, 06 Tháng 11 2015 16:23

Tệp đính kèm: download


BỘ TƯ PHÁP

____


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________


KẾ HOẠCH

của Bộ Tư pháp tổ chức Ngày Pháp luật

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1454/QĐ-BTP

ngày 03 tháng 8  năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_______________________________


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) gắn với tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp).

- Phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm sự gắn kết với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Đọc thêm...
 
«Bắt đầu Lùi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp theo Cuối»

Trang 19 / 47

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon