Trang chủ
 
Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam 2020
Thứ ba, 03 Tháng 11 2020 07:09

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________ ________________________

Số: 1119/KH-ĐHAG

An Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020
__________________

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-BGDĐT ngày 27/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành Giáo dục; Công văn số 3747/BGDĐT-PC ngày 23/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế; Công văn số 1786/ĐHQG-TTPC ngày 29/9/2020 của Đại học Quốc gia TP. HCM hướng dẫn công tác thanh tra, công tác pháp chế năm học 2020-2021;

Thực hiện Công văn số 1269/HĐPH ngày 08/10/2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Trường Đại học An Giang ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trong nhà trường như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật 2020 của Bộ Tư Pháp
Thứ sáu, 16 Tháng 10 2020 08:14

Tệp đính kèm:


BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
___________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1986/QĐ-BTP _________________________


Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Bộ Tư Pháp

__________________

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 06 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căm cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

         Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Công văn hướng dẫn công tác pháp chế năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ sáu, 16 Tháng 10 2020 07:49

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
___________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 __________________________

Số: 3747/BGDĐT-PC

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế  
 
Kính gửi:

           - Các Sở Giáo dục và Đào tạo

           - Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP); Công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học (Công văn số 3878/BGDĐT-PC) và Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 3 / 52

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon