Trang chủ
 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019
Thứ hai, 09 Tháng 11 2020 09:33

Tệp đính kèm:


QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_____

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số: 52/2019/QH14 _________________________

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

VÀ LUẬT VIÊN CHỨC


 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Luật Giáo dục 2019
Thứ hai, 09 Tháng 11 2020 09:31

Tệp đính kèm:


QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_____

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số: 43/2019/QH14 _________________________

LUẬT

GIÁO DỤC


 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Giáo dục.

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Luật Giáo dục sửa đổi 2018
Thứ hai, 09 Tháng 11 2020 09:19

Tệp đính kèm:


QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_____

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số: 34/2018/QH14 _________________________

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC


 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 4 / 55

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon